مفاهیم و تجارب ملی و بین‌المللی برنامه ارتقا و بهبود رفاه بازنشستگان نیروهای مسلح

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 شرکت سرآمدان اندیشه آوینا

2 دانشگاه تهران

چکیده

با کاهش میزان مرگ و میر و افزایش امید به زندگی، باعث افزایش شمار سالمندان و همچنین بازنشستگان در جهان شده است. بازنشستگی در زندگی افراد میانسال نقطه عطفی به شمار می‌رود که با تغییرات در زندگی روزمره، نقش‌های اجتماعی و مسائل اقتصادی و تصویر فرد از خود ارتباط دارد. از آنجاکه بازنشستگی مرحله‌ی حساس زندگی بازنشسته است، اگر با سلامت و رفاه همراه باشد، می‌تواند این دوران را به سهولت بگذرانند. به‌طور کلی کیفیت زندگی یک مفهوم چندوجهی، نسبی و متاثر از زمان و مکان و همچنین ارزش‌های فردی و اجتماعی می‌باشد که باید با در نظر گرفتن وجوه مختلف آن، تصویر کامل‌تری از این مفهوم به ‌دست آورد. همچنین باید با شناخت وضع موجود کیفیت زندگی و ریشه‌ها و علل وجودی‌اش، تصمیمات لازم را برای ارتقای آن اتخاذ نمود.
بنابراین توجه به رفاه این قشر از جامعه بیش از پیش از سوی پژوهشگران، برنامه‌ریزان، مدیران الزامی است. به ویژه بازنشستگان نیرو‌های مسلح که دوران بازنشستگی این افراد با چالش‌های مختلفی همراه خواهد بود، به همین منظور توجه کردن به این چالش‌ها که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته‌شده است اهمیت دارد. در این پژوهش با استفاده از مطالعات تطبیقی و مصاحبه به بررسی مفاهیم و تجارب موفق بین‌المللی و ملی بهبود و ارتقا رفاه بازنشستگان نیروهای مسلح بر اساس شاخص لگاتوم به عنوان هدف اصلی پرداخته شده است و در انتها راهکار‌هایی برای افزایش رفاه بازنشستگان نیرو‌های مسلح ایران با توجه به مطالعه تطبیقی و وضعیت بازنشستگان و امکانات داخل کشور ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها