اهداف و چشم انداز

محورهای موضوعی نشریه"راهبردهای بازشستگی" به شرح ذیل است:

 • برنامه­ ریزی بازنشستگی
 • نظام بازنشستگی
 • صندوق­ های بازنشستگی
 • سرمایه­ گذاری و حوزه مالی بازنشستگی
 • کیفیت زندگی بازنشستگان، پیش و پس از بازنشستگی
 • کسب و کار بازنشستگان
 • حوزه­ های ارتباطی و اجتماعی بازنشستگی
 • امور سلامت و رفاه بازنشستگان
 • بیمه و آکچوئری حوزه بازنشستگی
 • خدمات حوزه بازنشستگی
 • آموزش بازنشستگی