درباره نشریه

 

دورنمایی برای نشریه راهبردهای بازنشستگی

 

جمعیت افراد بازنشسته جامعه نشان دهنده جامعه گسترده ای از متخصصان و کارشناسان است، که متاسفانه بعد از بازنشستگی این تجارب و تخصص به فراموشی سپرده می شود. نشریه راهبردهای بازنشستگی نشریه ای علمی است که در زمینه توسعه کارآفرینی، توسعه مدیریت، بازنشستگی، سلامت، بیمه و اکچوئری از بهار 1398 منتشر می شود. از جمله اهداف این نشریه می توان به ترغیب سیاست مداران و تصمیم گیری سازمانی به تصمیم گیری در زمینه بهره مندی از متخصصان منابع انسانی و نیروی کار بازنشسته، توسعه و مدیریت دانش در زمینه بیمه و اکچوئری، اتخاذ سیاست ها و راهبردها مبتنی بر مدیریت دانش بیمه ، تلاش در جهت رفع نیاز بازنشستگان و تنظیم راهبردهای بازنشستگی، مدیریت ریسک در زمینه تامین کسری صندوق بازنشستگی،مدیریت و برنامه ریزی برای نیروی کار بازنشستگان اشاره کرد. این نشریه از کلیه اساتید و پژوهشگران محترم دعوت می شود مقالات علمی خود را در حوزه بازنشستگی پس از ثبت نام ، براساس راهنمای تدوین مقالات تنظیم و ارسال نمایند.

 

چشم انداز این نشریه انتشار و ایجاد زمینه توسعه کارآفرینی، برنامه ریزی و مدیریت در حوزه بازنشستگان می باشد. در راستای تحقق این مهم مقالات ارسالی به این نشریه می بایست:

 

 • سهمی اصیل، مبتکرانه و اساسی در این علم داشته باشند
 • بطور مستقیم به حوزه نشریه مرتبط بوده و در جهت ارتقای مدیریت و توسعه کارآفرینی و کاهش ریسک های مرتبط باشند.
 • بطور کامل جدید و اصیل بوده و پیش از این در مرجع دیگری به چاپ نرسیده باشند

 

ویژگیهای این نشریه

 

اساس نشریه راهبردهای بازنشستگی در راستای توسعه کارآفرینی و  مدیریت در حوزه بازنشستگی بنا نهاده شده است. راهبردها در این نشریه شامل مدیریت دانش در زمینه بیمه و اکچوئری، توسعه کسب و کار افراد بازنشسته، سلامت آنها و مدیریت ریسک در کسری صندوق بازنشستگی می شوند.

 

فرایند داوری از سه داور (داور سوم در صورت اختلاف نظر دو داور) متخصص به همراه نظر سردبیر و هیات تحریریه استفاده می گردد. سعی بر آن است با انتشار مقالات بین محیط های آکادمیک، مجریان و تصمیم گیران ارتباطی مؤثر برقرار شود، همچنین با همکاری بهتر خلأ بین آنها از بین برود.

 

مخاطبین این نشریه

 

این نشریه به علت نوع خروجی، مخاطبین مختلفی را جذب می نماید که از آن جمله سازمانها و مراکز ذیل می باشد:

 

 • مراکز آموزشی
 • مراکز تحقیقاتی
 • صندوق های بازنشستگی
 • سازمانهای دولتی و نیمه دولتی
 • سازمانهای خصوصی
 • سازمانها و شرکتهای بیمه
 • مشاورین
 • صنایع
 • سازمانهای مالی
 • نهادهای بهداشت و درمان