نقش مدیریت دانش در توسعه و موفقیت پروژه‌های بیمه

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه مالک اشتر

2 دانشکده صنایع، دانشگاه مالک اشتر، تهران

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی نقش مدیریت دانش در توسعه پروژه‌ها و موفقیت آن‌ها و ارائه راهکارهای بهینه صورت گرفت. روش پژوهش از نوع مروری بود و از متون کتابخانه‌ای و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف برای بررسی نقش مدیریت دانش در توسعه پروژه‌ها و موفقیت آن‌ها استفاده شد. روش جمع‌آوری اطلاعات و منابع به شیوه کتابخانه‌ای از تمامی منابع معتبر (شامل کتاب، مقاله‌ها و مجله‌ها، سایت‌ها، دیسک‌های رایانه‌ای، اسناد، نشریه‌های رسمی دولتی، اسناد شخصی و خصوصی، مطبوعات، آمارنامه‌ها و اسناد صوتی و تصویری) بود و اطلاعات مفید با استفاده از ابزارهایی مانند فیش از همه آن‌ها استخراج شد. یافته‌ها نقش مدیریت دانش و ابعاد آن شامل کسب دانش، نگهداری دانش، انتقال دانش و به‌کارگیری دانش را بر توسعه و اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌ها مورد تأیید قرارداد. همچنین با توجه به اینکه سازمان‌ها در طی انجام پروژه‌ها خود به تجارب و دانشی دست پیدا می‌کنند که بسیار ارزشمند بوده و می‌تواند در آینده آن‌ها را جهت توسعه پروژه‌ها و موفقیت آن‌ها یاری نماید و این دانش که شامل تجربیات ناشی از انجام پروژه‌ها مختلف، موفق و ناموفق هردو، روبرو شدن با مشکلات و موقعیت‌های جدید حرفه‌ای و یا ابتکارات انجام‌شده در جهت تسریع یک‌روند کاری است. در این شرایط به نظر می‌رسد که مدیران وجود مشکل در برخی پروژه‌ها سازمانی را پذیرفته و می‌بایست کارکنان خود را به دانش چگونگی مواجه با این مشکلات مجهز نمایند.

کلیدواژه‌ها