بر اساس نویسندگان

ت

ج

ر

  • رجبی، محسن [1] کارشناسی ارشد جامعه شناسی، پژوهشگر جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی،

ز

  • زاهدی، محمدرضا [1] هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه مالک اشتر
  • زین ساز، علی [1] کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، امیرآباد، نبش خیابان شانزدهم

ط

ع

  • عباسخانی، آمنه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کردستان، ایران
  • علایی کرهرودی، حسین [1] دانشیار، دکترای مدیریت گرایش سیستم‌ها، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، اتوبان بابایی

م