اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ابراهیم محمود زاده

مدیریت استراتژیک استاد دانشگاه مالک اشتر

mahmut.ac.ir

مدیر مسئول

علی علیدوستی

مدیریت اجرایی MBA مدیر عامل مؤسسه مطالعاتی سپید

moassese.sepidgmail.com

جانشین سردبیر

رضا پیروزی

برنامه ریزی و آمایش مدیر واحد پژوهش مؤسسه مطالعاتی سپید

pirouziesepid.ir

مدیر داخلی

محبی

مهندسی صنایع کارشناس امور پژوهشی مؤسسه مطالعاتی سپید

m.asiminyahoo.com