بررسی تاثیر خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری بر کیفیت زندگی بازنشستگان استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهیندژ، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهیندژ، شاهیندژ، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین تاثیر خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری بر وضعیت شاخص های کیفیت زندگی بازنشستگان استان آذربایجان غربی بود. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه بازنشستگان استان آذربایجان غربی در سال 1400 بود که با استفاده از فرمول حجم نمونه گیری کوکران تعداد 384 نفر از بازنشستگان به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه میان آن‌ها توزیع گردید. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته خدمات اجتماعی- فرهنگی و پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(1991) جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون‌های توصیفی و استنباطی مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج فرضیات با استفاده از آزمون‌های همبستگی نشان داد که بین خدمات دهی اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری و مولفه های آن ها با کیفیت زندگی بازنشستگان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد(05/.P< ). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که خدمات دهی اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری به ترتیب 268/. و 413/. از واریانس کیفیت زندگی بازنشستگان استان آذربایجان غربی را پیش بینی و تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها