مطالعه تطبیقی تجارب ملی و بین‌المللی برنامه ارتقا و بهبود سلامت بازنشستگان و ارائه برنامه ارتقا سلامت بازنشستگان نیرو‌های مسلح

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 ک

2 دکتری تخصصی

چکیده

پژوهش حاضر باهدف مطالعه تطبیقی تجارب ملی و بین‌المللی برنامه ارتقا و بهبود سلامت بازنشستگان و ارائه برنامه ارتقا سلامت بازنشستگان نیرو‌های مسلح انجام شد. روش پژوهش کیفی بوده و با استفاده از روش تحلیل ممتوای اسنادی اجرا شد. جامعه موردمطالعه پژوهش 857 سند بود که 47 عدد از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و با توجه به معیارهای پذیرش به‌عنوان نمونه انتخاب شدند،. داده‌های به‌دست‌آمده از تحلیل با استفاده از روش کدگذاری دو مرحله-ای ( کدهای باز و محوری) تجزیه‌وتحلیل شدند. پایایی کدگذاری‌ها با استفاده از روش سه‌سوسازی تأیید شد و برای بررسی روایی پژوهش نیز یافته‌ها در اختیار 3 تن از خبرگان تحقیق کیفی قرار گرفت که آن‌ها پس از بازنگری فرایند مطالعه، نتایج کیفی را مورد تأیید قراردادند. بر اساس نتایج کدگذاری‌ها 223 کد باز به دست آمد که در 14 مقوله کلی (کدهای محوری) شامل آموزش، پژوهش، ارائه اطلاعات، پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه، تغذیه و سبک زندگی؛ اصلاح رفتار و سبک زندگی، توانبخشی، توانمندسازی، حمایت سازمانی و اجتماعی، اقدامات درمانی، غربالگری، مشاورهف اقدامات فرهنگی و فرهنگ سازی دسته‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها