مروری بر مفاهیم و تجارب ملی و بین‌المللی مدیریت دانش و انتقال تجربه بازنشستگان به شاغلین

نوع مقاله : علمی

نویسنده

پژوهشکده سوانح طبیعی

چکیده

امروزه یکی از سرمایه و دارایی‌های اصلی سازمان‌ها، تخصص و شایستگی‌های منابع انسانی وسازوکارهای اشتراک‌گذاری دانش در آن‌ها است. بازنشسته شدن کارمندان دولت و همچنین انتقال آن‌ها بین بخش‌های مختلف، چالش جدیدی برای ابقای دانش و حفظ حافظه سازمانی ومتعاقب آن آموزش کارکنان جدید ایجاد می‌کند. حال این سؤال مطرح است که با توجه به تغییر نیروی انسانی شاغل در سازمان و خروج برخی از آن‌ها به دلیل بازنشستگی چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که دانش سازمانی به طور مستمر حفظ و توسعه پیدا خواهد کرد؟ یا چگونه می‌توان اطمینان یافت قدرتی که سازمان به لحاظ برخورداری از دانش و سرمایه فکری به دست آورده است پایدار خواهد ماند؟ به عبارتی، چگونه می‌توان ازخروج دانش از سازمان به هنگام بازنشسته شدن افراد پیشگیری کرد؟ ایجاد نظام مدیریت دانش به دلیل اهمیت دادن به دانش و تجارب موفق افراد و نشر و گسترش آن در سرتاسر سازمان راه‌حل مناسبی برای حفظ اقتدار سازمانی از حیث دانش و دانایی است. بهره‌مندی سایر کارکنان و افراد از اطلاعات و دانش موجود درذهن افراد و گروه‌های خاص و جلوگیری از خروج آن به هنگام ترک سازمان زمینه مناسبی برای دانش‌افزایی سازمان فراهم می‌سازد.
در برابر این مسائل، پژوهش حاضر به دنبال ایجاد مبانی لازم برای مدیریت، انتقال و حفظ دانش، مطالعه تجربیات موفق سازمان‌های بین‌المللی و همچنین مستندات تجربیات داخلی بوده و در انتها خروجی‌های راهبردی متناظر با مطالعات را استخراج کرده است.

کلیدواژه‌ها