مشوقات اخلاقی و اعتقادی بانک زمان از منظر اسلام

نویسنده

دانشیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ‌تهران

چکیده

بانک زمان، روشی برای ارائه و دریافت خدمات اجتماعی ـ حمایتی است که از زمان به عنوان یک واحد اعتباری استفاده می‌شود. در این سیستم بانکی، اعضاء به میزان ساعاتی که خدمات ارائه می‌دهند، اعتبارات زمانی دریافت می‌کنند و در آینده و به هنگام نیاز می‌توانند آن را برای دریافت کمک و خدمات از دیگر اعضای بانک هزینه کنند. در این بانک، ارزش همه انواع خدمات برابر است و صرفاً ساعت ارائه خدمت سنجیده می‌شود. ایده بانک زمان در طول سه دهه اخیر مطرح‌شده و در کشورهای مختلف محقق شده است. فرهنگ جامعه ما متأثر از آموزه‌های اسلامی است ازاین‌رو نیاز است که حوزه خدمات‌رسانی بانک زمان در کشور بومی‌سازی شود و بر اساس مبانی دینی، مشوق‌های شرکت افراد در این بانک موردبررسی قرار گیرد.
این پژوهش با نگاهی توصیفی – تحلیلی به تبیین مشوقات درون دینی اخلاقی و اعتقادی از منظر اسلام برای حضور فعال مردم در بانک زمان می‌پردازد. دستاورد این تحقیق در حوزه‌های اقتصادی، بهداشتی و رفاهی، اجتماعی و فرهنگی بازتعریف می‌شود.

کلیدواژه‌ها