چالش‌های نظام بازنشستگی ایران و ارائه راهکارهای برون‌رفت از آن‌ها با توجه به تجربه نمونه کشور ترکیه

نوع مقاله : علمی

نویسنده

کارشناس ارشد شهرسازی و مدیریت بحران

چکیده

. هدف از پژوهش حاضر تحلیل فاصله شرایط عمومی نظام بازنشستگی ایران و ترکیه براساس شاخص‌های سنجش نظام بازنشستگی استخراج شده از برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز ترکیه و اطلاعات در دسترس برای ایران می‌باشد. بدین منظور روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر از نوع مطالعات «کاربردی» است و با توجه به ماهیت موضوع و مؤلفه‌های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر آن، «توصیفی – تحلیلی» می‌باشد. داده‌های موردنیاز پژوهش با استفاده از ابزار اسنادی، کتابخانه‌ای و اینترنتی با جستجوی عمیق تهیه شده‌اند. در پژوهش حاضر پس از بررسی وضعیت موجود نظام بازنشستگی در ایران و بررسی چالش‌های موجود در آن و سنجش شرایط مشابه در نظام بازنشستگی کشور ترکیه، به نظر خواهی از متخصصان در قالب پرسشنامه (پس از اطمینان از روایی و پایایی آن) پرداخته شد. لازم به ذکر است که برای تحلیل داده‌ها از آزمون T زوجی در نرم‌افزار SPSS بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان‌دهنده این است که شاخص‌های سازگاری منابع صندوق بازنشستگی با تورم و اقتصاد کلان کشور، رعایت عدالت برای مشترکین صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته توسط صندوق‌ها، سازوکار بهبود ساختار نظام بازنشستگی و میزان پوشش بیمه (در خدمات سلامتی) دارای بیشترین شکاف میان وضع موجود و وضع مطلوب می‌باشند. در مقابل شاحص‌های کارآمدی قوانین و نظام بازنشستگی، نرخ مشارکت اجتماعی بعد از بازنشستگی، اشتغال بعد از بازنشستگی، پایین بودن سن بازنشستگی، نرخ جایگزینی بازنشستگی و شیوه اعمال مالیات بر منابع صندوق دارای کمترین شکاف میان وضع موجود و وضع مطلوب شناسایی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها