بررسی وضعیت سلامت روانی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دکتری علوم تربیتی، مدیر جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، پژوهشگر جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی،

3 کارشناسی ارشد روان شناسی، پژوهشگر جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

سلامت روان می‌تواند در بهبود و ارتقاء سلامت سالمندان و دستیابی به سالمندی موفقیت آمیز، بسیار مفید واقع گردد. از این رو در این پژوهش برآن شدیم تا به بررسی وضعیت سلامت روانی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن بپردازیم.
این مطالعه از نظر نوع مطالعه، توصیفی – تحلیلی و از نظر زمانی، مقطعی می‌باشد. تعداد افراد مورد مطالعه 1147 نفر است که به صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای و خوشه‌ای چند مرحله‌ای، از میان افراد 60 سال به بالای در 63 محله شهری در مناطق 22 گانه شهر تهران انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها به کمک سنجه کیفیت زندگی مبتنی بر سلامت سالمندان و سنجه میزان رضایت از زندگی در سالمندان ، انجام گردید.
توزیع پاسخگویان سالمندان از نظر شاخص روان سالم نشان می‌دهد که سلامت روانی نزدیک به نیمی از پاسخگویان در حد متوسط است. هر چه میزان رضایت از زندگی و میزان فعالیت در سالمندان بالاتر باشد، سطح سلامت روان بالا می‌باشد. مردان سالمند در مقایسه با زنان سالمند، دارای سطح روان سالم بالاتری هستند. سالمندان ساکن در خوشه شمال نسبت سایر خوشه‌ها از سلامت روان بالاتری برخوردار هستند. سلامت روان، در میان سالمندان تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی از سالمندان فاقد بیمه پایه و تکمیلی بالاتر است. متغیرهای وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، تعداد فرزند، همراهان زندگی، نحوه اقامت، وضعیت مسکن، سطح درآمد خانواده، وضعیت اشتغال نیز با متغیر سلامت روان در ارتباط هستند.
با تقویت شبکه ارتباطات سالمندان از طریق مشارکت و فعالیت بیشتر آنها در کانون‌های گرم خانواده و محلات شهری و ایجاد امکانات رفاهی و بیمه‌ای برای آنها می‌توان سلامت روانی این قشر از جامعه را که رو به فزونی هستند، ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها