تأثیر صنعت بیمه در توسعه فعالیت‌های کارآفرینی (مطالعه موردی شرکت بیمه ملت)

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، امیرآباد، نبش خیابان شانزدهم

2 دانشیار، دکترای مدیریت گرایش سیستم‌ها، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، اتوبان بابایی

3 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، امیرآباد، نبش خیابان شانزدهم

چکیده

کارآفرینی به خاطر وجود ریسک‌های متعدد عمدتاً با مشکلات زیادی مواجه می‌باشد. ازاین‌رو برای توسعه آن لازم است که به کمک راهکارهای حمایتی همچون صنعت بیمه، تمهیداتی برای کاهش و یا جبران خسارت‌های احتمالی به وجود آید. هدف این تحقیق بررسی تأثیر صنعت بیمه در توسعه فعالیت‌های کارآفرینی می‌باشد. طی یک تحقیق همبستگی از میان جامعه آماری 110 نفری کارآفرینانی که نسبت به خرید و استفاده هرکدام از بیمه‌های عمر مانده بدهکار، عدم النفع و مرهونات بانکی از شرکت سهامی بیمه ملت اقدام کرده بودند، حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 86 نفر تعیین شد که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از آزمون تی و همچنین از روش مدل معادلات ساختاری با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای SPSS و PLS استفاده‌شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که مؤلفه‌های بیمه‌های موردنظر در کاهش ریسک و تسهیل تأمین مالی فعالیت کارآفرینی مؤثر است. ‌

کلیدواژه‌ها