نقش قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و یادگیری عملکرد شرکت‌های خدماتی (مطالعه موردی: شرکت‌های بیمه)

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده


 درحالی‌که بیشتر تحقیقات انجام‌شده در زمینه عملکرد سازمان و قابلیت‌های سازمانی، تأثیر قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و یادگیری را (به‌طور جداگانه) بر روی عملکرد سازمان ارزیابی می‌کنند، در این تحقیق مدلی یکپارچه را برای ارزیابی تأثیر این قابلیت‌ها بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای توسعه داده‌شده و علاوه بر این تأثیر مکمل این قابلیت‌ها نیز به‌صورت ترکیبی و مکمل نیز بر عملکرد سازمان ارزیابی می‌شود. در این تحقیق، با استفاده از دیدگاه منابع سازمانی، و با استفاده از روش سرشماری کل شرکت‌های بیمه‌ای در ایران، 23  شرکت بیمه‌ای خصوصی و دولتی در ایران ارزیابی شده‌اند. یافته‌های حاصل از تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی  و با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس (این نرم‌افزار برای نمونه‌های بسیار کوچک نیز داده‌ها را پردازش می‌کند)، دال بر آن‌اند که قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و یادگیری، همبستگی مثبت با عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای دارند. به‌علاوه، این قابلیت‌ها در مورد موفقیت عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای با یکدیگر هم‌افزایی داشته و مکمل هم‌اند.

کلیدواژه‌ها