بررسی رابطه بین معیارهای غیرمالی و سود ناخالص بیمه‌ای در شرکت‌های بیمه‌گر بخش خصوصی (مطالعه موردی: استان‌های کرمانشاه و کردستان)

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار، حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کردستان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کردستان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی وجود رابطه بین معیارهای غیرمالی رضایت وفاداری مشتری، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان به‌عنوان شاخص‌های بهره‌وری با سود ناخالص بیمه‌ای است. جامعه آماری کارمندان و مشتریان بیمه خصوصی کارآفرین، معلم، رازی، سامان، پاسارگاد و نوین در استان‌های کرمانشاه و کردستان بوده است که از جامعه مشتریان 500 نفر و کارمندان 100 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه‌ای – میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. اطلاعات جمع‌آوری‌شده با نرم‌افزار SPSS تحلیل‌شده است. یافته‌های این پژوهش وجود رابطه معناداری بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی، رضایت وفاداری مشتری را تأیید می‌نماید. همچنین رابطه معنادار و منفی بین رضایت کارمندان با رضایت مشتریان مشاهده شد. به‌علاوه بین رضایت مشتری و رضایت شغلی کارمندان با سود ناخالص بیمه‌ای رابطه‌ای وجود ندارد و همچنین وجود رابطه بین وفاداری مشتریان و تعهد سازمانی با سود ناخالص بیمه‌ای تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها