کلیدواژه‌ها = تسهیم دانش
نقش مدیریت دانش در توسعه و موفقیت پروژه‌های بیمه

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 31-39

10.30496/jrest.2020.104977

محمدرضا زاهدی؛ سیمین محبی اشتیانی