نویسنده = سلمان قادری
مراقبت از سالمندان؛ مفاهیم و تجارب ملی و بین المللی

دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-20

10.30496/jrest.2021.313731.1019

سلمان قادری؛ فرهاد بیانی؛ علی اکبر محمدیان