نویسنده = علی زین ساز
تأثیر صنعت بیمه در توسعه فعالیت‌های کارآفرینی (مطالعه موردی شرکت بیمه ملت)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 19-29

10.30496/jrest.2020.104976

علی مبینی دهکردی؛ حسین علایی کرهرودی؛ علی زین ساز