نویسنده = جهانشیری، سمیه
بررسی وضعیت سلامت روانی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 41-51

10.30496/jrest.2020.105002

سمیه جهانشیری؛ محسن رجبی؛ افشان محمدقشقایی