نمایه کلیدواژه ها

ا

 • الگوهای مراقبت مراقبت از سالمندان؛ مفاهیم و تجارب ملی و بین المللی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-20]
 • انتقال دانش. توسعه نقش مدیریت دانش در توسعه و موفقیت پروژه‌های بیمه [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 31-39]
 • ایران چالش‌های نظام بازنشستگی ایران و ارائه راهکارهای برون‌رفت از آن‌ها با توجه به تجربه نمونه کشور ترکیه [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 53-67]

ب

 • بازاریابی نقش قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و یادگیری عملکرد شرکت‌های خدماتی (مطالعه موردی: شرکت‌های بیمه) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 9-17]
 • بازنشستگی رویکردهای مواجهه با پدیده بازنشستگی و سالمندی؛ از سیاست‌های دولتی تا ظرفیت‌های محلی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 41-48]
 • بانک زمان بررسی آسیب شناسانه تجارب مشابه با ایده بانک زمان در کشور [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 83-93]
 • بانک زمان مشوقات اخلاقی و اعتقادی بانک زمان از منظر اسلام [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 69-82]
 • برنامه‌های توسعه چالش‌های نظام بازنشستگی ایران و ارائه راهکارهای برون‌رفت از آن‌ها با توجه به تجربه نمونه کشور ترکیه [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 53-67]
 • برنامه های سیاستی آموزش کارآفرینی برنامه های سیاستی آموزش کارآفرینی و توسعه کسب و کار به بازنشستگان نیروهای مسلح: مطالعه‌ای تطبیقی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 21-40]
 • بیمه تأثیر صنعت بیمه در توسعه فعالیت‌های کارآفرینی (مطالعه موردی شرکت بیمه ملت) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 19-29]

پ

 • پروژه نقش مدیریت دانش در توسعه و موفقیت پروژه‌های بیمه [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 31-39]
 • پیشران بررسی آسیب شناسانه تجارب مشابه با ایده بانک زمان در کشور [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 83-93]

ت

 • تأمین مالی تأثیر صنعت بیمه در توسعه فعالیت‌های کارآفرینی (مطالعه موردی شرکت بیمه ملت) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 19-29]
 • تحلیل فاصله چالش‌های نظام بازنشستگی ایران و ارائه راهکارهای برون‌رفت از آن‌ها با توجه به تجربه نمونه کشور ترکیه [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 53-67]
 • ترکیه چالش‌های نظام بازنشستگی ایران و ارائه راهکارهای برون‌رفت از آن‌ها با توجه به تجربه نمونه کشور ترکیه [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 53-67]
 • تسهیم دانش نقش مدیریت دانش در توسعه و موفقیت پروژه‌های بیمه [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 31-39]
 • تعهد سازمانی بررسی رابطه بین معیارهای غیرمالی و سود ناخالص بیمه‌ای در شرکت‌های بیمه‌گر بخش خصوصی (مطالعه موردی: استان‌های کرمانشاه و کردستان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 1-8]

ج

 • جامعه محوری مراقبت از سالمندان؛ مفاهیم و تجارب ملی و بین المللی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-20]

ر

 • رضایت از زندگی سالمندان بررسی وضعیت سلامت روانی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 41-51]
 • رضایت شغلی بررسی رابطه بین معیارهای غیرمالی و سود ناخالص بیمه‌ای در شرکت‌های بیمه‌گر بخش خصوصی (مطالعه موردی: استان‌های کرمانشاه و کردستان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 1-8]
 • رضایت مشتری بررسی رابطه بین معیارهای غیرمالی و سود ناخالص بیمه‌ای در شرکت‌های بیمه‌گر بخش خصوصی (مطالعه موردی: استان‌های کرمانشاه و کردستان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 1-8]

س

 • سالمندی رویکردهای مواجهه با پدیده بازنشستگی و سالمندی؛ از سیاست‌های دولتی تا ظرفیت‌های محلی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 41-48]
 • سالمندی مراقبت از سالمندان؛ مفاهیم و تجارب ملی و بین المللی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-20]
 • سلامت مراقبت از سالمندان؛ مفاهیم و تجارب ملی و بین المللی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-20]
 • سلامت روان بررسی وضعیت سلامت روانی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 41-51]
 • سود ناخالص بیمه‌ای بررسی رابطه بین معیارهای غیرمالی و سود ناخالص بیمه‌ای در شرکت‌های بیمه‌گر بخش خصوصی (مطالعه موردی: استان‌های کرمانشاه و کردستان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 1-8]

ش

 • شرکت‌های بیمه‌ای نقش قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و یادگیری عملکرد شرکت‌های خدماتی (مطالعه موردی: شرکت‌های بیمه) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 9-17]
 • شهر تهران بررسی وضعیت سلامت روانی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 41-51]

ظ

 • ظرفیت‌های محلی رویکردهای مواجهه با پدیده بازنشستگی و سالمندی؛ از سیاست‌های دولتی تا ظرفیت‌های محلی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 41-48]

ف

 • فعالیت داوطلبانه بررسی آسیب شناسانه تجارب مشابه با ایده بانک زمان در کشور [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 83-93]
 • فعالیت کارآفرینی‌ تأثیر صنعت بیمه در توسعه فعالیت‌های کارآفرینی (مطالعه موردی شرکت بیمه ملت) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 19-29]

ک

 • کارآفرینی برنامه های سیاستی آموزش کارآفرینی و توسعه کسب و کار به بازنشستگان نیروهای مسلح: مطالعه‌ای تطبیقی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 21-40]
 • کسب و کار برنامه های سیاستی آموزش کارآفرینی و توسعه کسب و کار به بازنشستگان نیروهای مسلح: مطالعه‌ای تطبیقی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 21-40]

م

 • مدیریت دانش نقش مدیریت دانش در توسعه و موفقیت پروژه‌های بیمه [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 31-39]
 • مدیریت ریسک تأثیر صنعت بیمه در توسعه فعالیت‌های کارآفرینی (مطالعه موردی شرکت بیمه ملت) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 19-29]
 • مشوقات اخلاقی اسلامی مشوقات اخلاقی و اعتقادی بانک زمان از منظر اسلام [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 69-82]
 • مشوقات اعتقادی اسلام مشوقات اخلاقی و اعتقادی بانک زمان از منظر اسلام [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 69-82]
 • مکمل نقش قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و یادگیری عملکرد شرکت‌های خدماتی (مطالعه موردی: شرکت‌های بیمه) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 9-17]
 • موفقیت نقش مدیریت دانش در توسعه و موفقیت پروژه‌های بیمه [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 31-39]
 • میزان فعالیت سالمندان بررسی وضعیت سلامت روانی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 41-51]

ن

 • نظام بازنشستگی چالش‌های نظام بازنشستگی ایران و ارائه راهکارهای برون‌رفت از آن‌ها با توجه به تجربه نمونه کشور ترکیه [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 53-67]
 • نوآوری نقش قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و یادگیری عملکرد شرکت‌های خدماتی (مطالعه موردی: شرکت‌های بیمه) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 9-17]

و

 • وفاداری مشتری بررسی رابطه بین معیارهای غیرمالی و سود ناخالص بیمه‌ای در شرکت‌های بیمه‌گر بخش خصوصی (مطالعه موردی: استان‌های کرمانشاه و کردستان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 1-8]

ی

 • یادگیری نقش قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و یادگیری عملکرد شرکت‌های خدماتی (مطالعه موردی: شرکت‌های بیمه) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 9-17]