دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. رویکردهای مواجهه با پدیده بازنشستگی و سالمندی؛ از سیاست‌های دولتی تا ظرفیت‌های محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

10.30496/jrest.2021.273396.1009

جواد کمالی


2. مطالعه مفاهیم و تجارب ملی و بین‌المللی برنامه کانون ارزیابی بازنشستگان نیروهای مسلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

10.30496/jrest.2021.292467.1012

مژگان افروزنیا؛ شیده سادات هاشمی؛ مهسا یحیایی


3. برنامه های سیاستی آموزش کارآفرینی و توسعه کسب و کار به بازنشستگان نیروهای مسلح: مطالعه‌ای تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

10.30496/jrest.2021.299364.1015

مصطفی صفدری رنجبر؛ محمد نثاری


4. مراقبت از سالمندان؛ مفاهیم و تجارب ملی و بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

10.30496/jrest.2021.313731.1019

سلمان قادری؛ فرهاد بیانی